سردبیر: نیکو یوسفی
ماهنامه: بهمن ماه ۱۳۹۱
نویسندگان این ماه: شماره ی11/ محسن قانع بصیری، پیمان سلطانی، محمدرضا شرایلی، سجاد پورقناد، محبوبه خلوتی، روشا سلطانی، نیکو یوسفی.
 
   
   
Untitled Document

درباره ما

 

تا این دیدار میسر شود، از پیچ و خم های مختلفی عبور کردیم تا رنگ و بوی موسیقی را بدون تبعیض جنسیت، با خود همراه کنیم؛ با این دید که موسیقی را تنها موسیقی ببینیم. «زنان موسیقی»، هم صبغه ای شعاری دارد و هم وجه مفهوم گرایی آن برجسته است. اما بیش از هرچه کوشیده ایم معنای آن، تضمین کننده ی ارزش و اعتبار هنری باشد و از منظر ایدئولوژیک، با چشم برهم زدنی به سرعت رنگ نبازد. پس معیار ما رویکردی فمنیستی آن هم از نوع ایرانی آن نبوده است.

اما با منعی که در این چند دهه در مورد حضور زنان در موسیقی پدید آمد، به خصوص در حوزه ی آواز، زیرساخت های موسیقی در ایران، دچار تغییراتی شد و نتیجه ی آن این که موسیقی ایران، نسبت به گذشته ی خود در بخش هایی عبوس تر گشت و سخت جانی بیشتری از خود نشان داد.

موسیقی با ارجاع به خود، باید تاثیر انسانی داشته باشد و در تلفیق با نوعی توازن موسیقایی، باز به انسان روی آورد. پس وظیفه ای که  ما برعهده داریم، الزاما تاکید بر دیدگاهی یک سویه نیست، بلکه نادیده گرفتن دیدگاه تیزبین خواننده و مخاطب است.

ما زیر این عنوان – زنان موسیقی – با روی باز نظرات و نوشته های شما را بر دیده ی منت پذیرا هستیم.

 


Copyright © 2015 - Iran Women Of Music